Samenwerking in het netwerk-Diletti

Het netwerk-Diletti verbindt alle ggz-partners in de regio met het oog op nog betere en performantere zorg bij psychische problemen. In 2018 werkte het netwerk aan zeer concrete initiatieven.

Diletti en de eerste lijn

2018 was een jaar waarin Diletti zorgde voor een concrete en flankerende ggz-ondersteuning voor medewerkers uit de eerste lijn:

De psychewaaier – een papieren uitklapper- ondersteunt hen binnen de thuiszorg bij het reageren op signalen van psychisch onwelbevinden: Wat kunnen eerstelijnsmedewerkers zelf doen, met welke ggz-ers kunnen zij samenwerken? Welke dringende hulp biedt de ggz? Dit aanbod is zowel online als in drukvorm ondertussen goed verspreid, en ging gepaard van lokale vormingsavonden in 4 regio’s. Daarnaast werd in samenwerking met SEL GOAL en in het verlengde van de Vlaamse campagne ‘4 voor 12’ de Observatielijst ‘thuiszorg’ ontwikkeld voor medewerkers binnen de thuiszorg bij een ‘niet pluisgevoel’. Thuiszorgers krijgen via deze tool ondersteuning bij het inschatten van de ernst van hun observaties.

Psychewijzer’ biedt verwijshulp. In samenwerking met VLABO, werd een online overzicht uitgewerkt van alle aanwezige ggz-hulp in Vlaams-Brabant. Op vraag van de eerstelijnsmedewerkers werd er ook 1 inbelpunt uitgewerkt. Bij Consultdesk kan iedere hulpverlener dagelijks terecht bij een ggz-er met inschattings- en verwijsvragen. Het supportteam ondersteunt huisartsen met diagnostiek en verwijshulp op maat bij hun patiëntenbegeleidingen en via de eenmalige psychiatrische consulten kunnen huisartsen snel advies van een psychiater invoegen. Tot slot zijn er ook ggz-ankers voorzien die welzijnsdiensten ondersteunen (o.a. buurthuizen, thuiszorgdiensten, werkgroep intrafamiliaal geweld, daklozenwerking…).

Diletti en herstelgericht werken

2018 was ook het jaar waarop we de ambitie namen om het herstelgericht werken verder te verankeren. Dit leidde tot het algemeen gebruik van de crisiskaart in ons netwerk: het gaat om een samenvattingsfiche in de portefeuille van betrokkenen die de regie willen houden tijdens psychische crisisperiodes. Meer dan 20 organisaties binnen thuiszorg, welzijnspartners, huisvestigingspartners, GGZ-partners, politie… gingen aan de slag met dit initiatief van ervaringsdeskundigen. De eerste good practices in het netwerk kregen een hersteltalentprijs.

Diletti en versterking outreachend aanbod

In 2018 diende het netwerk een nieuw voorstel in tot verdere vermaatschappelijking. Concreet betekent het dat er bijkomend op de 152 bevroren bedden nog eens 144 bedden zouden worden bevroren in ons netwerk ten voordele van de uitbreiding van het crisisteam (vooral in de regio’s Tienen en Diest), de mobiel teams 2b, en ter uitwerking van enkele proefprojecten rond intensifiëring.

Parallel aan de uitbreiding van het outreachend aanbod is er ook een oefening gestart om het aanwezige aanbod te optimaliseren door integratie van functies en beter samenwerken tussen diverse partners binnen het outreachend aanbod uit F1-F2-F3-F5.

Diletti en activering rond werk : W²

Speciaal voor cliënten met een vraag naar het uitklaren van hun mogelijkheden op betaald werk, is er in 2018 een nieuw netwerk opgestart: W². Verschillende trajecten zijn uitgewerkt, rekening houdend met persoonlijke mogelijkheden van de cliënt (ingeschaald via de participatieladder).

Binnen dit kader zijn er drie trajecten voorzien:

  1. Personen op trede vier kunnen een beroep doen op activeringstrajecten. Casemanagers zorg, casemanagers werk en een netwerk van zorg- en werkactoren begeleiden deze doelgroep. Een provinciaal netwerk W² werd gevormd.
  2. Voor personen op trede drie zijn er arbeidsmatige activiteiten. Verschillende GGZ-organisaties werden erkend om deze begeleidingen uit te voeren.
  3. Personen op trede één en twee kunnen beroep doen op onthaaltrajecten via een samenwerking CAW, OCMW en Mutualiteiten (voor personen die het advies ‘niet toeleidbaar’ kregen).

Diletti en woonbegeleiding: KOTlab

Voor jongeren in de transitieleeftijd die zelfstandig willen leren wonen met zorg voor hun psychische noden is KOTlab opgestart in Tienen en Leuven. Het is een intersectoraal project met gerichte ‘zorg op maat’ voor jongeren. Eind 2018 waren er al 7 deelnemers in de Tiense regio en werden ook 5 plaatsen voorzien in de Leuvense regio.

Stopzetting activiteit netwerkcoördinator An Vandeputte

Netwerkcoördinator An Vandeputte besliste om haar werkzaamheden binnen het netwerk stop te zetten. Het vertrek van An betekent ongetwijfeld een groot verlies voor ons netwerk. De voorbije drie jaar heeft ze zich immers met hart en ziel ingezet om onze werking verder uit te bouwen. Ze werd bedankt tijdens het netwerkcomité van 10 december 2018.