Ambulante module ‘gedragsverslaving’

In de loop van 2018 werkte team verslavingszorg een pilootproject uit voor mensen met een hulpvraag rond gedragsverslaving. In de vorm van een meeting konden deelnemers tweewekelijks terecht in het dagcentrum van de psychiatrische kliniek.

In 2019 vonden 26 van deze groepsmeeting plaats.

  • 41 verschillende personen namen deel (5 vrouwen, 36 mannen), van wie 13 vanuit een residentiële setting en 28 ambulant.
  • In totaal werden voor de 26 sessies 188 deelnames geregistreerd (81 vanuit een residentiële setting, 107 ambulant).
  • De groepsgrootte schommelde telkens tussen 3 en 13 deelnemers en was gemiddeld 7,2 (3,1 vanuit een residentiële setting, 4,1 ambulant).

In 2019 werd via het Overlegplatform samengewerkt met partnerorganisatie MSOC Vlaams-Brabant om het aanbod regionaal uit te rollen.

Voorlopig komt de module nog niet in aanmerking voor tegemoetkoming van de overheid.

De groepsmeeting richt zich op personen vanaf 16 jaar, die worstelen met een gedragsverslaving van eender welke aard ook, waarvan ze duidelijk last ondervinden in hun dagelijks functioneren. De doelstelling is mensen te helpen om opnieuw controle te krijgen over hun gedrag en hun leven.

Dit gebeurt enerzijds aan de hand van psycho-educatie over het erkennen en doorbreken van verstoorde denk- en gedragspatronen en anderzijds aan de hand van het delen van persoonlijke ervaringen en engagementen. De gesprekken worden gevoerd op basis van de principes van de motiverende gespreksvoering van Miller en Rollnick.

Er wordt gewerkt met een halfopen groepsstructuur, wat betekent dat iedereen op elk moment kan aansluiten. Het concrete aanbod bestaat uit:

  • intake bij één van de medewerkers van het project (dr. Hendrik Peuskens of Herman Hacour);
  • psycho-educatie over verslaving met aandacht voor gemeenschappelijke kenmerken en het expliciteren van verschilpunten;
  • cognitief gedragstherapeutische handvaten voor verbeterde zelfcontrole en anticiperen/hanteren van risicosituaties, via werken met huiswerkopdrachten;
  • lotgenotencontact, gericht op het ontwikkelen van multilaterale steun en expertise.