Partner in het project chronic care Tienen-Landen

Kansarmoede en chronische ziekte: een samenspel?

Binnen de zorgregio Tienen werd een ambitieus verandertraject uitgetekend dat de zorg voor chronisch zieken ingrijpend zal beïnvloeden. Het uiteindelijke doel is een betere, meer geïntegreerde zorg voor alle personen met een chronische ziekte. Bovendien kozen we ervoor om extra te investeren in personen die leven in (kans)armoede.

Enkele principes die als een rode draad doorheen het verandertraject lopen: laagdrempelige toegang tot de zorg, vraaggestuurde en buurtgerichte zorg met een minimale afstand tussen zorgverlener en de persoon met een chronische ziekte.

Vanuit de analyse dat kansarmoede en chronische ziekte een vicieuze cirkel vormen, volgt logischerwijs dat we deze cirkel zo vroeg mogelijk dienen te doorbreken. Zowel preventie als buurtgerichte initiatieven zijn hierbij van belang. Er wordt ook gewerkt met de bestaande leeftijdsspecifieke netwerken: zij detecteren inefficiënties in het aanbod en bewaken slotte de afstemming tussen alle opgezette initiatieven voor hun doelgroep.

Onze bevraging van de verschillende betrokken partijen (burgers, organisaties, zorgverleners…) resulteerde, samen met een analyse van de reeds beschikbare data, ook in specifieke acties, die werden geformuleerd voor een bepaalde doelgroep en zich richten op één van de vier aspecten van zorg: preventie, detectie en dispatching, versterking en re-integratie. Voor elk van deze acties is ontschotting en samenwerking cruciaal.

De krachtlijnen die we bij aanvang van het project prioriteit geven:

  1. Een pathway voor kwetsbare zwangerschappen en kansarme gezinnen.
  2. Een pathway voor kwetsbare ouderen
  3. Een pathway voor een zorgzame buurt

Meer info: http://www.chroniccaretienenlanden.be/