Samenwerking in het netwerk Diletti

In 2017 werden er binnen het Diletti-netwerk ‘Governance days’ georganiseerd, om samen met de partners na te denken over de werking en de structuur van het netwerk. Volgende ambities werden vooropgesteld:

  • voor elke inwoner binnen het netwerk willen we gemakkelijke toegang verschaffen tot geestelijke gezondheidszorg (verder ‘GGZ’);
  • voor medewerkers uit de eerste lijn willen we ondersteuning bieden inzake GGZ-vragen;
  • voor alle zorgvragers willen we goede continuïteit van zorg bieden door partnervoorzieningen goed op elkaar af te stemmen;
  • binnen de regio willen we goede crisiszorg organiseren voor iedereen.

Herstelgericht werken is de basis van de Diletti-werking: samen met de zorgvrager ligt de focus op herstel en hoe er vanuit kracht kan worden gewerkt. Vorming en training hierrond blijven belangrijk: de focus werd gelegd op een specifieke vorming rond ‘Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen’ (‘SRH’): hiervan werd een basisopleiding aangeboden, alsook een coaching-opleiding om teams te coachen met deze methodiek. Verder werd een provinciaal project goedgekeurd waardoor extra middelen ter beschikking komen voor de activiteiten van de ‘herstelacademie’

Om herstelgericht te kunnen werken, is informatie nodig van onze ervaringsdeskundigen om te leren van cliëntervaringen. Ook ervaringsdeskundigen participeren binnen het (beleidsorgaan van het) netwerk. Binnen de herstelvisie willen we ook familieleden meer betrekken in de zorg om de cliënt. De crisiskaart is een belangrijk instrument bij dit herstel-gericht samenwerken. Op de crisiskaart bereidt een betrokkene voor hoe mogelijke crisissen kunnen worden aangepakt: wat helpend is en wie gecontacteerd kan worden.

In 2017 werd er nog verder gewerkt rond populatiegerichte afstemming van zorgprogramma’s, en startten besprekingen ivm een regiodekkend crisisaanbod. Voor specifieke doelgroepen zijn er expertiseteams operationeel, o.a. het schakelteam voor inwoners met een interneringsverleden, het team aanklampende zorg ter bestrijding van dakloosheid, de expertisegroep verstandelijke beperking, en het team POZAH voor begeleiding van asielzoekers aan huis.

In 2017 kregen alle mobiele teams bezoek van de werkgroep kwaliteitszorg. Zij kregen advies in dataopvolging, en concrete hulp bij dataverwerking.

Diletti werkte ook mee aan een onderzoek ism LUCAS over de ervaringen van cliënten bij de begeleiding door mobiele teams, alsook aan een Vlaams onderzoek ivm cliëntenparticipatie, ervaringen van mantelzorgers en de werkbeleving van hulpverleners.